Chuyên mục: Giá ca cao

Giá thu mua hạt ca cao ngày hôm nay 6/2/2018

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 6/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng mạnh ở các kỳ hạn khác nhau. Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng từ 1 đến 5 USD/ tấn, kỳ hạn 5/18 tăng thấp nhất ở mức 1 USD/tấn, kì hạn 3/18 tăng cao nhất ở

Giá ca cao thế giới ngày hôm nay 5/2/2018

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 5/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng mạnh ở các kỳ hạn khác nhau. Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng  kỳ hạn 5/18 và 7/18  đồng đều ở mức 46 USD/tấn, kì hạn 3/18 tăng thấp hơn ở mức 44USd/tấn. Giá ca cao

Giá ca cao thế giới trực tuyến ngày 4/2/2018 tăng mạnh

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 4/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng mạnh ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng  kỳ hạn 5/18 và 7/18  đồng đều ở mức 46 USD/tấn, kì hạn 3/18 tăng thấp hơn ở mức 44USd/tấn. Giá ca cao

Giá thu mua hạt ca cao ngày hôm nay 2/2/2018 tăng mạnh

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 3/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng mạnh ở các kỳ hạn khác nhau. Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng từ 44 đến 46 USD/tấn,  kỳ hạn  5/18 , 7/18  tăng đồng đều ở mức 46 USD/tấn, kì hạn 5/18 tăng

Giá thu mua hạt ca cao ngày hôm nay 2/2/2018

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 2/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng nhẹ ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng từ 6 đến 7 USD/tấn,  kỳ hạn  3/18 , 7/18và 9/18 tăng đồng đều ở mức 6 USD/tấn, kì hạn 5/18 tăng

Giá ca cao thế giới hôm nay ngày 1/2/2018 tăng nhẹ

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 1/2/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng nhẹ ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng  kỳ hạn  7/18 và 9/18 tăng đồng đều ở mức 9 USD/tấn, kì hạn 5/18 tăng mạnh hơn 11USd/tấn., tăng thấp nhất

Giá thị trường ca cao trực tuyến ngày 31/1/2018 tăng nhẹ

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 31/1/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng nhẹ ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng từ 9 đến 12 USD/tấn,  kỳ hạn  3/18 và 9/18 tăng đồng đều ở mức 9 USD/tấn, kì hạn 5/18 tăng mạnh

Giá ca cao thế giới trực tuyến ngày 30/1/2018 giảm nhẹ

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 30/1/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay giảm nhẹ ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don giảm  kỳ hạn  3/18 và 9/18 giảm đồng đều ở mức 9 USD/tấn, kì hạn 5/18 giảm mạnh hơn 12USd/tấn. Giá ca cao

Giá thu mua hạt ca cao thế giới ngày 29/1/2018

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 29/1/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng mạnh ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng  kỳ hạn  5/18 và 7/18 ở mức  23 USD/tấn, kì hạn 3/18 tăng 20 USd/tấn. Giá ca cao thế giới hôm nay

giá ca cao trực tuyến ngày 28/1/2018 tăng mạnh

Giá ca cao trực tuyến mới nhất hôm nay 28/1/2018. Giá ca cao thế giới hôm nay tăng mạnh ở các kỳ hạn khác nhau Xem thêm: Giá cà phê Giá ca cao trên sàn Lon Don tăng  kỳ hạn  5/18 và 7/18 ở mức  23 USD/tấn, kì hạn 3/18 tăng 20 USd/tấn. Giá ca cao thế giới hôm nay